حس غریب

حس غریبی دارم وقتی روشنایی شمع را در تاریکی مطلق میبینم

حس غریبی دارم وقتی زوزه ی باد حسرت درختان کوچه ی خاطره را در می نوردد

حس غریبی دارم وقتی دود تنهایی را از ریه هایم خارج میکنم و نفس کم می آورم...