چرک های ابهام

در یک امتداد سفید,روبه تاریکی,روبروی یک ابهام!تنها وضعیتی است که از خودم میابم. شاید قطره های باران چرک های ابهام را پاک کنند پس باید منتظر بمانم تا آسمان سرنوشت ببارد...