سکوت-نزدیک

سکوت را دوست دارم.سکوت در برابر کسانی که تمسخر کردند,سکوت در برابر تحقیرشان,سکوت در برابر بی مرام بودنشان ...

سکوت در برابر دروغ,سکوت در برابر کسی که با چوب عقایدی که خودش هم قبولش ندارد تورا تربیت میکند!

آنقدر نسبتم با این آدم ها نزدیک شده است که غیر از سکوت راهی ندارم...