فراسوی آرامش

در فراسوی آرامش اقیانوس, تلاطمی نفس گیر منتظر است...
درست مثل زمانی که به عشقت میبالیدی اما وجودت را به ناکجا کوبید...